Web Link

Login Form

Vinaora Visitors Counter

076576
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
118
201
716
74213
3702
6986
76576

Your IP: 18.204.2.53
Server Time: 2019-09-18 13:30:08

คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

1.การเยี่ยมผู้ต้องกักรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตาม มาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

2.การแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน

3.การขอแก้ไขรายการต่างๆ ในใบสาคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสาคัญถิ่นที่อยู่

4.การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก

5.การขอรับใบแทนใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีเปลี่ยนเล่ม

6.การขอรับใบแทนใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหาย

7.การขอรับใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)

8.การขอรับใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)

9.การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

10.การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

11.การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514

12.การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

13.การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกาหนดจานวนคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa)

14.การขอตรวจลงตราประเภทนอกกาหนดจานวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง

15.การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

16.การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก

17.งานตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมรายการในหลักฐานทะเบียนคนต่างด้าวคู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ